Έργα Αναφοράς

Φράγμα Βαλσαμιώτη

Το αντικείμενο του έργου είναι η ένδειξη και η επιτήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο χειρισμός των ηλεκτροκίνητων δικλίδων υδροληψίας, εκκένωσης και παράκαμψης του φράγματος Βαλσαμιώτη. Παράλληλα στις δυνατότητες του συστήματος συγκαταλλέγεται η λήψη μετρήσεων και η καταγραφής τους. Οι καταγραφόμενες μετρήσεις αφορούν αναλογικά μεγέθη όπως η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα, η στιγμιαία και η συνολική παροχή, εισόδου και εξόδου από και προς τον ταμιευτήρα, και η θέση των ηλεκτροκίνητων δικλίδων υδροληψίας, εκκένωσης και παράκαμψης.

Βασικός σκοπός του συστήματος ελέγχου και αυτοματισμού του φράγματος είναι η ασφάλεια του προσωπικού, που εργάζεται στο χώρο του φράγματος, η ασφάλεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, καθώς και η λειτουργία του εξοπλισμού για την επίτευξη της εκμετάλλευσης του έργου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το φράγμα Βαλσαμιώτη κατασκευάστηκε ώστε να προσφέρει σημαντική κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του κάμπου των Χανίων.

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού χρησιμοποιήθηκε λογικός προγραμματιζόμενος ελεγκτής (P.L.C.) του διεθνώς αναγνωρισμένου οίκου Rockwell Automation τύπου Allen Bradley Micrologix 1400. Ο λογικός προγραμματιζόμενος ελεγκτής δέχεται το σύνολο των ψηφιακών και αναλογικών σημάτων. Όλα τα σήματα του συστήματος αυτοματισμού προβάλλονται στην εφαρμογή εποπτικού ελέγχου (S.C.A.D.A.) WaterControl .NET, ώστε ο φορέας διαχείρισης του φράγματος να έχει τη δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφάλίζεται η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους είτε κεντρικά είτε τοπικά.

"Φράγμα Βαλσαμιώτη".
email